با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IRestApiHelper

public interface IRestApiHelper

com.android.tradefed.util.IRestApiHelper


یک رابط کمکی برای انجام تماس های REST API.

خلاصه

روشهای عمومی

abstract HttpResponse execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data) execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data)

درخواست API را اجرا می کند.

روشهای عمومی

اجرا کردن

public abstract HttpResponse execute (String method, 
        String[] uriParts, 
         options, 
        JSONObject data)

درخواست API را اجرا می کند.

مولفه های
method String : روش HTTP درخواست

uriParts String : قسمتهای URI رمزگذاری شده URL برای استفاده در ساخت URI درخواست استفاده می شود.

options : نام پارامترهای رمزگذاری نشده و مقادیر مورد استفاده برای ساخت رشته پرس و جو

data JSONObject : داده هایی که با درخواست ارسال می شوند

برمی گردد
HttpResponse یک شی H HttpResponse