IRunUtil.EnvPriority

public static final enum IRunUtil.EnvPriority
extends Enum< IRunUtil.EnvPriority >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPriority >
com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPriority


Enum xác định việc cài đặt hay hủy cài đặt một env cụ thể. biến có mức độ ưu tiên.

Bản tóm tắt

Giá trị enum

IRunUtil.EnvPriority SET

IRunUtil.EnvPriority UNSET

Phương pháp công cộng

static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)
static final EnvPriority[] values ()

Giá trị enum

BỘ

public static final IRunUtil.EnvPriority SET

BỎ ĐẶT

public static final IRunUtil.EnvPriority UNSET

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
IRunUtil.EnvPriority

giá trị

public static final EnvPriority[] values ()

Trả lại
EnvPriority[]