IRunUtil.IRunnableResult

public static interface IRunUtil.IRunnableResult

com.android.tradefed.util.IRunUtil.IRunnableResult


Một giao diện để thực hiện không đồng bộ một thao tác trả về trạng thái boolean.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void cancel ()

Hủy thao tác.

default getCommand ()

Trả về lệnh liên quan đến runable.

default CommandResult getResult ()

Trả về CommandResult được liên kết với lệnh.

abstract boolean run ()

Thực hiện thao tác.

Phương pháp công khai

Hủy bỏ

public abstract void cancel ()

Hủy thao tác.

lấy lệnh

public  getCommand ()

Trả về lệnh liên quan đến runable.

Trả lại

nhận được kết quả

public CommandResult getResult ()

Trả về CommandResult được liên kết với lệnh.

Trả lại
CommandResult

chạy

public abstract boolean run ()

Thực hiện thao tác.

Trả lại
boolean true nếu thao tác được thực hiện thành công, false nếu không

Ném
Exception nếu hoạt động chấm dứt bất thường