IRunUtil.IRunnableResult

public static interface IRunUtil.IRunnableResult

com.android.tradefed.util.IRunUtil.IRunnableResult


อินเทอร์เฟซสำหรับการดำเนินการแบบอะซิงโครนัสที่ส่งคืนสถานะบูลีน

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract void cancel ()

ยกเลิกการดำเนินการ

default getCommand ()

ส่งกลับคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ runnable

default CommandResult getResult ()

ส่งกลับ CommandResult ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง

abstract boolean run ()

ดำเนินการ

วิธีการสาธารณะ

ยกเลิก

public abstract void cancel ()

ยกเลิกการดำเนินการ

รับคำสั่ง

public  getCommand ()

ส่งกลับคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ runnable

ส่งคืน

รับผลลัพธ์

public CommandResult getResult ()

ส่งกลับ CommandResult ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง

ส่งคืน
CommandResult

วิ่ง

public abstract boolean run ()

ดำเนินการ

ส่งคืน
boolean true หากการดำเนินการสำเร็จ มิฉะนั้นจะ false

พ่น
Exception หากหยุดการทำงานอย่างผิดปกติ