אירוטיל

public interface IRunUtil

com.android.tradefed.util.IRunUtil


ממשק להרצת פעולות מתוזמנות ופקודות מערכת.

סיכום

מחלקות מקוננות

interface IRunUtil.IRunnableResult

ממשק לביצוע פעולה אסינכרונית שמחזירה סטטוס בוליאני. 

שיטות ציבוריות

abstract void allowInterrupt(boolean allow)

מאפשר או לא מאפשר להריץ הפרעות בשרשור הנוכחי.

abstract void interrupt(Thread thread, String message, ErrorIdentifier errorId)

הפרעה לפעולות ההפעלה המתמשכות או הבאות בשרשור הנתון.

abstract void interrupt(Thread thread, String message)

הפרעה לפעולות ההפעלה המתמשכות או הבאות בשרשור הנתון.

abstract boolean isInterruptAllowed()

מציינים את סטטוס ההתערבות של RunUtil.

abstract Process runCmdInBackground(Redirect redirect, command)

רכיב method חלופי של runCmdInBackground(String) שמקבל את הארגומנטים של הפקודה בצורת ERROR(/List).

abstract Process runCmdInBackground( command)

רכיב method חלופי של runCmdInBackground(String) שמקבל את הארגומנטים של הפקודה בצורת ERROR(/List).

abstract Process runCmdInBackground( command, OutputStream output)

הרצת הפקודה עם ERROR(/OutputStream) תציג את הפלט של הפקודה ביומן.

abstract Process runCmdInBackground(String... command)

שיטה של עוזר לבצע פקודת מערכת באופן אסינכרוני.

abstract Process runCmdInBackground(Redirect redirect, String... command)

שיטה של עוזר לבצע פקודת מערכת באופן אסינכרוני.

abstract boolean runEscalatingTimedRetry(long opTimeout, long initialPollInterval, long maxPollInterval, long maxTime, IRunUtil.IRunnableResult runnable)

חסימה והפעלה של פעולה מספר פעמים, עד שהיא מצליחה.

abstract boolean runFixedTimedRetry(long opTimeout, long pollInterval, long maxTime, IRunUtil.IRunnableResult runnable)

חסימה והפעלה של פעולה מספר פעמים, עד שהיא מצליחה.

abstract boolean runFixedTimedRetryWithOutputMonitor(long opTimeout, long idleOutputTimeout, long pollInterval, long maxTime, IRunUtil.IRunnableResult runnable)

חסימה והפעלה של פעולה מספר פעמים, עד שהיא מצליחה.

abstract CommandStatus runTimed(long timeout, IRunUtil.IRunnableResult runnable, boolean logErrors)

חסימה וביצוע של פעולה, ביטול אם הפעולה נמשכת יותר מפרק זמן מוגדר.

abstract CommandResult runTimedCmd(long timeout, OutputStream stdout, OutputStream stderr, String... command)

שיטה מסייעת להריץ פקודת מערכת, לבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מסוים, ולהפנות את הפלט לקבצים אם צוין.

abstract CommandResult runTimedCmd(long timeout, String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים.

abstract CommandResult runTimedCmdRetry(long timeout, long retryInterval, int attempts, String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים.

abstract CommandResult runTimedCmdRetryWithOutputMonitor(long timeout, long idleOutputTimeout, long retryInterval, int attempts, String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים.

abstract CommandResult runTimedCmdSilently(long timeout, String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים.

abstract CommandResult runTimedCmdSilentlyRetry(long timeout, long retryInterval, int attempts, String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים.

abstract CommandResult runTimedCmdWithInput(long timeout, String input, File stdoutFile, File stderrFile, String... command)

שיטה מסייעת להריץ פקודת מערכת, לבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מסוים, ולהפנות את הפלט לקבצים אם צוין.

abstract CommandResult runTimedCmdWithInput(long timeout, String input, String... command)

שיטה שעוזרת לבצע פקודת מערכת שמחייבת קלט stdin, ולבטל אם התהליך נמשך יותר מזמן מוגדר.

abstract CommandResult runTimedCmdWithInput(long timeout, String input, command)

שיטה שעוזרת לבצע פקודת מערכת שמחייבת קלט stdin, ולבטל אם התהליך נמשך יותר מזמן מוגדר.

abstract CommandResult runTimedCmdWithInputRedirect(long timeout, File inputRedirect, String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת שמחייבת הפניה אוטומטית של Stdin מקובץ, וביטול אם הפעולה נמשכת זמן רב יותר מזמן מוגדר.

abstract CommandResult runTimedCmdWithOutputMonitor(long timeout, long idleOutputTimeout, OutputStream stdout, OutputStream stderr, String... command)

שיטה מסייעת להריץ פקודת מערכת, לבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מסוים, ולהפנות את הפלט לקבצים אם צוין.

abstract CommandResult runTimedCmdWithOutputMonitor(long timeout, long idleOutputTimeout, String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים.

abstract CommandResult runTimedCmdWithOutputMonitor(long timeout, long idleOutputTimeout, OutputStream stdout, OutputStream stderr, ICacheClient cacheClient, String... command)

שיטה לעזרה בביצוע פקודת מערכת באמצעות שמירה במטמון.

abstract boolean runTimedRetry(long opTimeout, long pollInterval, int attempts, IRunUtil.IRunnableResult runnable)

חסימה והפעלה של פעולה מספר פעמים, עד שהיא מצליחה.

abstract boolean runTimedRetryWithOutputMonitor(long opTimeout, long idleOutputTimeout, long pollInterval, int attempts, IRunUtil.IRunnableResult runnable)

חסימה והפעלה של פעולה מספר פעמים, עד שהיא מצליחה.

abstract CommandStatus runTimedWithOutputMonitor(long timeout, long idleOutputTimeout, IRunUtil.IRunnableResult runnable, boolean logErrors)

חסימה וביצוע של פעולה, ביטול אם הפעולה נמשכת יותר מפרק זמן מוגדר.

abstract void setEnvVariable(String key, String value)

מגדירה משתנה סביבה שישמש כשמריצים פקודות מערכת.

abstract void setEnvVariablePriority(IRunUtil.EnvPriority priority)

צריך להחליט אם כשיוצרים תהליך או לא, ביטול ההגדרה של משתנה סביבה גבוה יותר מאשר הגדרתו.

abstract void setInterruptibleInFuture(Thread thread, long timeMs)

הגדרה כ'ניתן להפסקה' לאחר זמן המתנה.

abstract void setLinuxInterruptProcess(boolean interrupt)

אפשר להשתמש בהפרעה מסוג linux 'kill' בתהליך הרצה באמצעות שיטות #runTimed כאשר הוא מגיע לזמן הקצוב לתפוגה.

abstract void setRedirectStderrToStdout(boolean redirect)

מגדירים את הערך של קובץ השגיאה הרגיל כך שיפנה לזרם הפלט הסטנדרטי כשמריצים פקודות מערכת.

abstract void setWorkingDir(File dir)

מגדירה את ספריית העבודה לפקודות מערכת.

abstract void sleep(long time)

שיטה שעוזרת לישון במשך זמן נתון, תוך התעלמות מכל החריגים.

abstract void unsetEnvVariable(String key)

מבטל את ההגדרה של משתנה סביבה, כך שפקודות המערכת פועלות בלי משתנה הסביבה.

שיטות ציבוריות

AllowInterrupt

public abstract void allowInterrupt (boolean allow)

מאפשר או לא מאפשר להריץ הפרעות בשרשור הנוכחי. אם ההגדרה מופעלת, פעולות ההרצה של השרשור הנוכחי יפריעו לשרשורים אחרים באמצעות method interrupt(Thread, String).

פרמטרים
allow boolean: האם לאפשר הרצת הפרעות בשרשור הנוכחי.

להפריע

public abstract void interrupt (Thread thread, 
        String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

הפרעה לפעולות ההפעלה המתמשכות או הבאות בשרשור הנתון. פעולות ההרצה בשרשור הנתון יציגו RunInterruptedException.

פרמטרים
message String: ההודעה של RunInterruptedException.

errorId ErrorIdentifier: ייצוג הגורם להפרעה, כפי שהוא ידוע.

להפריע

public abstract void interrupt (Thread thread, 
        String message)

הפרעה לפעולות ההפעלה המתמשכות או הבאות בשרשור הנתון. פעולות ההרצה בשרשור הנתון יציגו RunInterruptedException.

פרמטרים
message String: ההודעה של RunInterruptedException.

isInterruptAllowed

public abstract boolean isInterruptAllowed ()

מציינים את סטטוס ההתערבות של RunUtil.

החזרות
boolean true אם ניתן להפסיק את ההפעלה, אחרת false.

runCmdInBackground

public abstract Process runCmdInBackground (Redirect redirect, 
         command)

רכיב method חלופי של runCmdInBackground(String) שמקבל את הארגומנטים של הפקודה בצורת ERROR(/List).

פרמטרים
redirect Redirect: ה-ERROR(/Redirect) שצריך להחיל על ProcessBuilder.

command : ה-ERROR(/List) שמכיל את פקודת המערכת שצוינה וגם ארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
Process Process של פקודת ההרצה

קליעות
אם הרצת הפקודה נכשלה

runCmdInBackground

public abstract Process runCmdInBackground ( command)

רכיב method חלופי של runCmdInBackground(String) שמקבל את הארגומנטים של הפקודה בצורת ERROR(/List).

פרמטרים
command : ה-ERROR(/List) שמכיל את פקודת המערכת שצוינה וגם ארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
Process Process של פקודת ההרצה

קליעות
אם הרצת הפקודה נכשלה

runCmdInBackground

public abstract Process runCmdInBackground ( command, 
        OutputStream output)

הרצת הפקודה עם ERROR(/OutputStream) תציג את הפלט של הפקודה ביומן. Stdout ו-stderr ממוזגים יחד.

פרמטרים
command : הפקודה להרצה

output OutputStream: ה-OutputStream כדי לשמור את הפלט

החזרות
Process הפקודה Process מריצים את הפקודה

קליעות
חריגת IO

runCmdInBackground

public abstract Process runCmdInBackground (String... command)

שיטה של עוזר לבצע פקודת מערכת באופן אסינכרוני.

ההודעה תוחזר מיד לאחר הפעלת הפקודה.

פרמטרים
command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
Process Process של פקודת ההרצה

קליעות
אם הרצת הפקודה נכשלה

runCmdInBackground

public abstract Process runCmdInBackground (Redirect redirect, 
        String... command)

שיטה של עוזר לבצע פקודת מערכת באופן אסינכרוני.

ההודעה תוחזר מיד לאחר הפעלת הפקודה.

פרמטרים
redirect Redirect: ה-ERROR(/Redirect) שצריך להחיל על ProcessBuilder.

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
Process Process של פקודת ההרצה

קליעות
אם הרצת הפקודה נכשלה

runEscalatingTimedRetry

public abstract boolean runEscalatingTimedRetry (long opTimeout, 
        long initialPollInterval, 
        long maxPollInterval, 
        long maxTime, 
        IRunUtil.IRunnableResult runnable)

חסימה והפעלה של פעולה מספר פעמים, עד שהיא מצליחה.

הגדלה אקספוננציאלית של זמן ההמתנה בין ניסיונות הפעולה. היא מיועדת לשימוש כשמבצעים פעולה כמו בדיקת שרת, כדי לתת לו זמן להתאושש במקרה שהוא מושבת זמנית.

פרמטרים
opTimeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות השנייה עבור ניסיון פעולה אחד

initialPollInterval long: הזמן הראשוני להמתנה בין ניסיונות הפעולה

maxPollInterval long: משך הזמן המקסימלי להמתנה בין ניסיונות פעולה

maxTime long: הזמן המקסימלי המשוער הכולל כדי להמשיך לנסות את הפעולה

runnable IRunUtil.IRunnableResult: IRunUtil.IRunnableResult להפעלה

החזרות
boolean true אם הפעולה הושלמה לפני שהתוקף של maxTime פג

runFixedTimedRetry

public abstract boolean runFixedTimedRetry (long opTimeout, 
        long pollInterval, 
        long maxTime, 
        IRunUtil.IRunnableResult runnable)

חסימה והפעלה של פעולה מספר פעמים, עד שהיא מצליחה.

פרמטרים
opTimeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות השנייה עבור ניסיון פעולה אחד

pollInterval long: הזמן הראשוני להמתנה בין ניסיונות הפעולה

maxTime long: הזמן המקסימלי המשוער הכולל כדי להמשיך לנסות את הפעולה

runnable IRunUtil.IRunnableResult: IRunUtil.IRunnableResult להפעלה

החזרות
boolean true אם הפעולה הושלמה לפני שהתוקף של maxTime פג

runFixedTimedRetryWithOutputMonitor

public abstract boolean runFixedTimedRetryWithOutputMonitor (long opTimeout, 
        long idleOutputTimeout, 
        long pollInterval, 
        long maxTime, 
        IRunUtil.IRunnableResult runnable)

חסימה והפעלה של פעולה מספר פעמים, עד שהיא מצליחה. כולל גם מעקב אחר שידורי הפלט אחר פעילות, לביטול אם לא נצפתה פעילות שידור למשך זמן מסוים. אם ערך הזמן הקצוב לתפוגה של פלט פעיל (boutout) מוגדר לאפס, לא יתבצע מעקב אחר השידור.

פרמטרים
opTimeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות השנייה עבור ניסיון פעולה אחד

idleOutputTimeout long: זמן מקסימלי להמתנה באלפיות השנייה לפלט של שידורי הפלט

pollInterval long: הזמן הראשוני להמתנה בין ניסיונות הפעולה

maxTime long: הזמן המקסימלי המשוער הכולל כדי להמשיך לנסות את הפעולה

runnable IRunUtil.IRunnableResult: IRunUtil.IRunnableResult להפעלה

החזרות
boolean true אם הפעולה הושלמה לפני שהתוקף של maxTime פג

זמן ריצה

public abstract CommandStatus runTimed (long timeout, 
        IRunUtil.IRunnableResult runnable, 
        boolean logErrors)

חסימה וביצוע של פעולה, ביטול אם הפעולה נמשכת יותר מפרק זמן מוגדר.

פרמטרים
timeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות שנייה

runnable IRunUtil.IRunnableResult: IRunUtil.IRunnableResult להפעלה

logErrors boolean: שגיאות ביומן של חריגות או לא.

החזרות
CommandStatus תוצאת הפעולה CommandStatus.

runTimedCmd

public abstract CommandResult runTimedCmd (long timeout, 
        OutputStream stdout, 
        OutputStream stderr, 
        String... command)

שיטה מסייעת להריץ פקודת מערכת, לבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מסוים, ולהפנות את הפלט לקבצים אם צוין. אם מציינים את ERROR(/OutputStream) בצורה הזו, הן יישארו פתוחות בסוף הפונקציה.

פרמטרים
timeout long: משך הזמן המקסימלי להמתנה באלפיות השנייה. 0 פירושו ללא זמן קצוב לתפוגה.

stdout OutputStream: ERROR(/OutputStream) שאליו יופנה פלט ה-std. הערך יכול להיות null.

stderr OutputStream: ERROR(/OutputStream) שאליו יופנה פלט השגיאה. הערך יכול להיות null.

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmd

public abstract CommandResult runTimedCmd (long timeout, 
        String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים.

פרמטרים
timeout long: זמן ההמתנה המקסימלי באלפיות השנייה. 0 פירושו שאין זמן קצוב לתפוגה.

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmdRetry

public abstract CommandResult runTimedCmdRetry (long timeout, 
        long retryInterval, 
        int attempts, 
        String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים.

פרמטרים
timeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות השנייה עבור כל ניסיון

retryInterval long: הזמן שצריך להמתין בין הניסיונות החוזרים של הפקודה

attempts int: מספר הניסיונות המקסימלי

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmdRetryWithOutputMonitor

public abstract CommandResult runTimedCmdRetryWithOutputMonitor (long timeout, 
        long idleOutputTimeout, 
        long retryInterval, 
        int attempts, 
        String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים. בנוסף, מתבצע מעקב אחר שידורי הפלט של הפעילות, תוך ביטול אם לא נצפתה פעילות סטרימינג במשך פרק זמן מסוים. אם ערך הזמן הקצוב לתפוגה שהוגדר ל-{/7}OutputTimeout הוא אפס, לא יתבצע מעקב אחר הסטרימינג.

פרמטרים
timeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות השנייה עבור כל ניסיון

idleOutputTimeout long: זמן מקסימלי להמתנה באלפיות השנייה לפלט של שידורי הפלט

retryInterval long: הזמן שצריך להמתין בין הניסיונות החוזרים של הפקודה

attempts int: מספר הניסיונות המקסימלי

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmdSilently

public abstract CommandResult runTimedCmdSilently (long timeout, 
        String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים. דומה ל-runTimedCmd(long, String), אבל לא מתעד שגיאות חריגות.

פרמטרים
timeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות שנייה

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmdSilentlyRetry

public abstract CommandResult runTimedCmdSilentlyRetry (long timeout, 
        long retryInterval, 
        int attempts, 
        String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים. דומה ל-runTimedCmdRetry(long, long, int, String[]), אבל לא מתעד שגיאות חריגות.

פרמטרים
timeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות שנייה

retryInterval long: הזמן שצריך להמתין בין הניסיונות החוזרים של הפקודה

attempts int: מספר הניסיונות המקסימלי

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmdWithInput

public abstract CommandResult runTimedCmdWithInput (long timeout, 
        String input, 
        File stdoutFile, 
        File stderrFile, 
        String... command)

שיטה מסייעת להריץ פקודת מערכת, לבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מסוים, ולהפנות את הפלט לקבצים אם צוין.

פרמטרים
timeout long: משך הזמן המקסימלי להמתנה באלפיות השנייה. 0 פירושו ללא זמן קצוב לתפוגה.

input String: קלט ה-stdin להעברה לעיבוד

stdoutFile File: ERROR(/File) שאליו יופנה פלט ה-std. הערך יכול להיות null.

stderrFile File: ERROR(/File) שאליו יופנה פלט השגיאה. הערך יכול להיות null.

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmdWithInput

public abstract CommandResult runTimedCmdWithInput (long timeout, 
        String input, 
        String... command)

שיטה שעוזרת לבצע פקודת מערכת שמחייבת קלט stdin, ולבטל אם התהליך נמשך יותר מזמן מוגדר.

פרמטרים
timeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות שנייה

input String: קלט ה-stdin להעברה לעיבוד

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmdWithInput

public abstract CommandResult runTimedCmdWithInput (long timeout, 
        String input, 
         command)

שיטה שעוזרת לבצע פקודת מערכת שמחייבת קלט stdin, ולבטל אם התהליך נמשך יותר מזמן מוגדר.

פרמטרים
timeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות שנייה

input String: קלט ה-stdin להעברה לעיבוד

command : ERROR(/List) שמכיל את פקודת המערכת ואפשר גם ארגומנטים להפעלה

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmdWithInputRedirect

public abstract CommandResult runTimedCmdWithInputRedirect (long timeout, 
        File inputRedirect, 
        String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת שמחייבת הפניה אוטומטית של Stdin מקובץ, וביטול אם הפעולה נמשכת זמן רב יותר מזמן מוגדר.

פרמטרים
timeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות שנייה

inputRedirect File: ה-ERROR(/File) להפניה אוטומטית כקלט רגיל באמצעות ProcessBuilder.redirectInput(). אם הערך הוא null, לא תתבצע הפניה אוטומטית של stdin.

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmdWithOutputMonitor

public abstract CommandResult runTimedCmdWithOutputMonitor (long timeout, 
        long idleOutputTimeout, 
        OutputStream stdout, 
        OutputStream stderr, 
        String... command)

שיטה מסייעת להריץ פקודת מערכת, לבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מסוים, ולהפנות את הפלט לקבצים אם צוין. אם מציינים את ERROR(/OutputStream) בצורה הזו, הן יישארו פתוחות בסוף הפונקציה.

פרמטרים
timeout long: משך הזמן המקסימלי להמתנה באלפיות השנייה. 0 פירושו ללא זמן קצוב לתפוגה.

idleOutputTimeout long: זמן מקסימלי להמתנה באלפיות השנייה לפלט של שידורי הפלט

stdout OutputStream: ERROR(/OutputStream) שאליו יופנה פלט ה-std. הערך יכול להיות null.

stderr OutputStream: ERROR(/OutputStream) שאליו יופנה פלט השגיאה. הערך יכול להיות null.

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmdWithOutputMonitor

public abstract CommandResult runTimedCmdWithOutputMonitor (long timeout, 
        long idleOutputTimeout, 
        String... command)

שיטה לעזרה בהרצת פקודת מערכת, ולבטל אם התהליך נמשך יותר זמן מזמן מסוים. בנוסף, מתבצע מעקב אחר שידורי הפלט של הפעילות, תוך ביטול אם לא נצפתה פעילות סטרימינג במשך פרק זמן מסוים. אם ערך הזמן הקצוב לתפוגה שהוגדר ל-{/7}OutputTimeout הוא אפס, לא יתבצע מעקב אחר הסטרימינג.

פרמטרים
timeout long: זמן ההמתנה המקסימלי באלפיות השנייה. 0 פירושו שאין זמן קצוב לתפוגה.

idleOutputTimeout long: זמן מקסימלי להמתנה באלפיות השנייה לפלט של שידורי הפלט

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה תוצאה מהרצת פקודות

runTimedCmdWithOutputMonitor

public abstract CommandResult runTimedCmdWithOutputMonitor (long timeout, 
        long idleOutputTimeout, 
        OutputStream stdout, 
        OutputStream stderr, 
        ICacheClient cacheClient, 
        String... command)

שיטה לעזרה בביצוע פקודת מערכת באמצעות שמירה במטמון.

אם מציינים cacheClient, השמירה במטמון תופעל. אם המטמון זמין, תוחזר התוצאה שנשמרה במטמון. אחרת, המערכת תשתמש ב-runTimedCmdWithOutputMonitor(long, long, OutputStream, OutputStream, String) כדי להריץ את הפקודה והתוצאה תועלה לשמירה במטמון.

פרמטרים
timeout long: משך הזמן המקסימלי להמתנה באלפיות השנייה. 0 פירושו ללא זמן קצוב לתפוגה.

idleOutputTimeout long: משך הזמן המקסימלי להמתנה באלפיות השנייה לפלט של שידורי הפלט.

stdout OutputStream: ERROR(/OutputStream) שאליו יופנה פלט ה-std. הערך יכול להיות null.

stderr OutputStream: ERROR(/OutputStream) שאליו יופנה פלט השגיאה. הערך יכול להיות null.

cacheClient ICacheClient: מכונה של ICacheClient שמשמשת לטיפול בשמירה במטמון.

command String: פקודת המערכת שצוינה, וארגומנטים שרוצים להפעיל.

החזרות
CommandResult תוצאה מסוג CommandResult שמכילה את התוצאה מהרצת פקודות.

runTimedRetry

public abstract boolean runTimedRetry (long opTimeout, 
        long pollInterval, 
        int attempts, 
        IRunUtil.IRunnableResult runnable)

חסימה והפעלה של פעולה מספר פעמים, עד שהיא מצליחה.

פרמטרים
opTimeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות שנייה עבור ניסיון פעולה אחד

pollInterval long: הזמן שצריך להמתין בין הניסיונות החוזרים של הפקודה

attempts int: מספר הניסיונות המקסימלי

runnable IRunUtil.IRunnableResult: IRunUtil.IRunnableResult להפעלה

החזרות
boolean true אם הפעולה הושלמה בהצלחה לפני שמגיעים לניסיונות.

runTimedRetryWithOutputMonitor

public abstract boolean runTimedRetryWithOutputMonitor (long opTimeout, 
        long idleOutputTimeout, 
        long pollInterval, 
        int attempts, 
        IRunUtil.IRunnableResult runnable)

חסימה והפעלה של פעולה מספר פעמים, עד שהיא מצליחה. כולל גם מעקב אחר שידורי הפלט אחר פעילות, לביטול אם לא נצפתה פעילות שידור למשך זמן מסוים. אם ערך הזמן הקצוב לתפוגה של פלט פעיל (boutout) מוגדר לאפס, לא יתבצע מעקב אחר השידור.

פרמטרים
opTimeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות שנייה עבור ניסיון פעולה אחד

idleOutputTimeout long: זמן מקסימלי להמתנה באלפיות השנייה לפלט של שידורי הפלט

pollInterval long: הזמן שצריך להמתין בין הניסיונות החוזרים של הפקודה

attempts int: מספר הניסיונות המקסימלי

runnable IRunUtil.IRunnableResult: IRunUtil.IRunnableResult להפעלה

החזרות
boolean true אם הפעולה הושלמה בהצלחה לפני שמגיעים לניסיונות.

runTimedWithOutputMonitor

public abstract CommandStatus runTimedWithOutputMonitor (long timeout, 
        long idleOutputTimeout, 
        IRunUtil.IRunnableResult runnable, 
        boolean logErrors)

חסימה וביצוע של פעולה, ביטול אם הפעולה נמשכת יותר מפרק זמן מוגדר. בנוסף, מתבצע מעקב אחר שידורי הפלט אחר פעילות, לביטול אם לא נצפתה פעילות שידור למשך פרק זמן מסוים. אם ערך הזמן הקצוב לתפוגה של פלט פעיל (boutout) מוגדר לאפס, לא יתבצע מעקב אחר השידור.

פרמטרים
timeout long: זמן המתנה מקסימלי באלפיות שנייה

idleOutputTimeout long: זמן מקסימלי להמתנה באלפיות השנייה לפלט של שידורי הפלט

runnable IRunUtil.IRunnableResult: IRunUtil.IRunnableResult להפעלה

logErrors boolean: שגיאות ביומן של חריגות או לא.

החזרות
CommandStatus תוצאת הפעולה CommandStatus.

setEnvVariable (משתנה)

public abstract void setEnvVariable (String key, 
        String value)

מגדירה משתנה סביבה שישמש כשמריצים פקודות מערכת.

פרמטרים
key String: שם המשתנה

value String: ערך המשתנה

למידע נוסף:

setEnvVariablePriority

public abstract void setEnvVariablePriority (IRunUtil.EnvPriority priority)

צריך להחליט אם כשיוצרים תהליך או לא, ביטול ההגדרה של משתנה סביבה גבוה יותר מאשר הגדרתו. כברירת מחדל, ביטול ההגדרה הוא בעדיפות גבוהה יותר. כלומר, אם יתבצע ניסיון להגדיר משתנה עם אותו שם, הוא לא יקרה כי המשתנה לא יוגדר. לא ניתן להשתמש במופע של IRunUtil שמוגדר כברירת המחדל.

פרמטרים
priority IRunUtil.EnvPriority

setInterruptibleInFuture

public abstract void setInterruptibleInFuture (Thread thread, 
        long timeMs)

הגדרה כ'ניתן להפסקה' לאחר זמן המתנה. ERROR(/CommandScheduler#shutdownHard()) כדי לאכוף את החוזה שלנו בסופו של דבר.

פרמטרים
thread Thread: השרשור שאפשר להפריע לו.

timeMs long: זמן המתנה לפני הגדרת הפרעות.

setLinuxInterruptProcess

public abstract void setLinuxInterruptProcess (boolean interrupt)

אפשר להשתמש בהפרעה מסוג linux 'kill' בתהליך הרצה באמצעות שיטות #runTimed כאשר הוא מגיע לזמן הקצוב לתפוגה. לא ניתן להשתמש במופע של IRunUtil שמוגדר כברירת המחדל.

פרמטרים
interrupt boolean

setRedirectStderrToStdout

public abstract void setRedirectStderrToStdout (boolean redirect)

מגדירים את הערך של קובץ השגיאה הרגיל כך שיפנה לזרם הפלט הסטנדרטי כשמריצים פקודות מערכת. הערך הראשוני הוא False.

פרמטרים
redirect boolean: ערך חדש שמציין אם להפנות לכתובת אחרת

setWorkingDir

public abstract void setWorkingDir (File dir)

מגדירה את ספריית העבודה לפקודות מערכת.

פרמטרים
dir File: ספריית העבודה

למידע נוסף:

שינה

public abstract void sleep (long time)

שיטה שעוזרת לישון במשך זמן נתון, תוך התעלמות מכל החריגים.

פרמטרים
time long: אלפיות השנייה עד לשינה. המערכת תתעלם מערכים שקטן מ-0 או שווה ל-0

לא מוגדרEnvVariable

public abstract void unsetEnvVariable (String key)

מבטל את ההגדרה של משתנה סביבה, כך שפקודות המערכת פועלות בלי משתנה הסביבה.

פרמטרים
key String: שם המשתנה

למידע נוסף: