ตัวกรองการทดสอบ JUnit4

public class JUnit4TestFilter
extends Filter

java.lang.Object
org.junit.runner.manipulation.Filter
com.android.tradefed.util.JUnit4TestFilter


Helper Class ที่ให้การกรองสำหรับนักวิ่ง JUnit4 โดยขยาย Filter

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles) JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles)

วิธีการสาธารณะ

String describe ()
boolean shouldRun (Description description)

ฟังก์ชันตัวกรองตัดสินใจว่าการทดสอบควรทำงานหรือไม่

ผู้สร้างสาธารณะ

ตัวกรองการทดสอบ JUnit4

public JUnit4TestFilter (TestFilterHelper filterHelper, 
                 extraJarFiles)

พารามิเตอร์
filterHelper TestFilterHelper

extraJarFiles

วิธีการสาธารณะ

อธิบาย

public String describe ()

ส่งคืน
String

ควรเรียกใช้

public boolean shouldRun (Description description)

ฟังก์ชันตัวกรองตัดสินใจว่าการทดสอบควรทำงานหรือไม่

พารามิเตอร์
description Description

ส่งคืน
boolean