با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

public static class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget


خلاصه

زمینه های

public final String packageName

public final String runnerName

public final String targetName

سازندگان عمومی

InstrumentationTarget (String packageName, String runnerName, String targetName)

روشهای عمومی

int compareTo ( ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

boolean equals (Object object)

int hashCode ()

boolean isShardable ()

درست میشود اگر این هدف ابزار دقیق shardable است.

String toString ()

زمینه های

نام بسته

public final String packageName

نام دونده

public final String runnerName

هدف

public final String targetName

سازندگان عمومی

InstrumentationTarget

public InstrumentationTarget (String packageName, 
        String runnerName, 
        String targetName)

مولفه های
packageName String

runnerName String

targetName String

روشهای عمومی

در مقایسه با

public int compareTo (ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

مولفه های
o ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

برمی گردد
int

برابر است

public boolean equals (Object object)

مولفه های
object Object

برمی گردد
boolean

hashCode

public int hashCode ()

برمی گردد
int

قابل سکوت است

public boolean isShardable ()

درست میشود اگر این هدف ابزار دقیق shardable است.

برمی گردد
boolean

toString

public String toString ()

برمی گردد
String