จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ListInstrumentationParser

public class ListInstrumentationParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.util.ListInstrumentationParser


IShellOutputReceiver ที่แยกวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบสอบถาม 'pm list instrumentation'

สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

ฟิลด์

public static final SHARDABLE_RUNNERS

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

ListInstrumentationParser ()

วิธีการสาธารณะ

getInstrumentationTargets ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

ฟิลด์

SHARDABLE_RUNNERS

public static final  SHARDABLE_RUNNERS

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

ListInstrumentationParser

public ListInstrumentationParser ()

วิธีการสาธารณะ

getInstrumentationTargets

public  getInstrumentationTargets ()

ผลตอบแทน

isCancelled

public boolean isCancelled ()

ผลตอบแทน
boolean

processNewLines

public void processNewLines (String[] lines)

พารามิเตอร์
lines String