รายการเครื่องมือแยกวิเคราะห์

public class ListInstrumentationParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.util.ListInstrumentationParser


IShellOutputReceiver ที่แยกวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบสอบถาม 'เครื่องมือรายการ pm'

สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

เขตข้อมูล

public static final SHARDABLE_RUNNERS

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ListInstrumentationParser ()

วิธีการสาธารณะ

getInstrumentationTargets ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

เขตข้อมูล

SHARDABLE_RUNNERS

public static final  SHARDABLE_RUNNERS

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

รายการเครื่องมือแยกวิเคราะห์

public ListInstrumentationParser ()

วิธีการสาธารณะ

getInstrumentationTargets

public  getInstrumentationTargets ()

การส่งคืน

ถูกยกเลิก

public boolean isCancelled ()

การส่งคืน
boolean

กระบวนการNewLines

public void processNewLines (String[] lines)

พารามิเตอร์
lines String