LogcatSự kiệnParser

public class LogcatEventParser
extends GenericLogcatEventParser < LogcatEventType >

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser < com.android.tradefed.util.LogcatEventType >
com.android.tradefed.util.LogcatEventParser


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LogcatEventParser ( ITestDevice device)

Nhà thầu xây dựng công cộng

LogcatSự kiệnParser

public LogcatEventParser (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice