Google은 흑인 공동체를 위한 인종 간 평등을 진전시키기 위해 노력하고 있습니다. Google에서 어떤 노력을 하고 있는지 확인하세요.

LogcatEventType

public final enum LogcatEventType
extends Enum<LogcatEventType>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.util.LogcatEventType>
     ↳ com.android.tradefed.util.LogcatEventType


Event types for LogcatEventParser.

Summary

Enum values

LogcatEventType  D2O_COMPLETE

 

LogcatEventType  DOWNLOAD_COMPLETE

 

LogcatEventType  ERROR

 

LogcatEventType  ERROR_FLAKY

 

LogcatEventType  INFRA_TIMEOUT

 

LogcatEventType  PATCH_COMPLETE

 

LogcatEventType  UPDATE_COMPLETE

 

LogcatEventType  UPDATE_START

 

LogcatEventType  UPDATE_URL_CHANGED

 

LogcatEventType  UPDATE_VERIFIER_COMPLETE

 

Public methods

static LogcatEventType valueOf(String name)
static final LogcatEventType[] values()

Enum values

D2O_COMPLETE

public static final LogcatEventType D2O_COMPLETE

DOWNLOAD_COMPLETE

public static final LogcatEventType DOWNLOAD_COMPLETE

ERROR

public static final LogcatEventType ERROR

ERROR_FLAKY

public static final LogcatEventType ERROR_FLAKY

INFRA_TIMEOUT

public static final LogcatEventType INFRA_TIMEOUT

PATCH_COMPLETE

public static final LogcatEventType PATCH_COMPLETE

UPDATE_COMPLETE

public static final LogcatEventType UPDATE_COMPLETE

UPDATE_START

public static final LogcatEventType UPDATE_START

UPDATE_URL_CHANGED

public static final LogcatEventType UPDATE_URL_CHANGED

UPDATE_VERIFIER_COMPLETE

public static final LogcatEventType UPDATE_VERIFIER_COMPLETE

Public methods

valueOf

public static LogcatEventType valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
LogcatEventType

values

public static final LogcatEventType[] values ()

Returns
LogcatEventType[]