Loại mô-đunKiểm traSử dụng

public class ModuleTestTypeUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ModuleTestTypeUtil


Chứa các phương thức tiện ích phổ biến để kiểm tra mô-đun.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String TEST_TYPE_KEY

public static final String TEST_TYPE_VALUE_PERFORMANCE

Nhà thầu xây dựng công cộng

ModuleTestTypeUtil ()

Phương pháp công cộng

static getMatchedConfigTestTypes ( IConfiguration config, testTypesToMatch) getMatchedConfigTestTypes ( IConfiguration config, testTypesToMatch)

Lấy các loại cấu hình thử nghiệm đã khai báo phù hợp với danh sách được phép.

static boolean isPerformanceModule ( IConfiguration config)

Kiểm tra xem cấu hình có phải là mô-đun hiệu suất hay không.

Lĩnh vực

TEST_TYPE_KEY

public static final String TEST_TYPE_KEY

TEST_TYPE_VALUE_PERFORMANCE

public static final String TEST_TYPE_VALUE_PERFORMANCE

Nhà thầu xây dựng công cộng

Loại mô-đunKiểm traSử dụng

public ModuleTestTypeUtil ()

Phương pháp công cộng

getMatchedConfigTestTypes

public static  getMatchedConfigTestTypes (IConfiguration config, 
                 testTypesToMatch)

Lấy các loại cấu hình thử nghiệm đã khai báo phù hợp với danh sách được phép.

Thông số
config IConfiguration : Cấu hình cần kiểm tra.

testTypesToMatch : Các loại bài kiểm tra phù hợp.

Trả lại
các loại thử nghiệm phù hợp của cấu hình hoặc một danh sách trống nếu không có loại nào phù hợp.

isPerformanceModule

public static boolean isPerformanceModule (IConfiguration config)

Kiểm tra xem cấu hình có phải là mô-đun hiệu suất hay không.

Thông số
config IConfiguration : Cấu hình cần kiểm tra.

Trả lại
boolean đúng nếu cấu hình là mô-đun hiệu suất.