NativeCodeCoverageFlusher

public final class NativeCodeCoverageFlusher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.NativeCodeCoverageFlusher


Một lớp tiện ích xóa các phép đo vùng phủ sóng riêng và buộc xóa dữ liệu vùng phủ sóng gốc khỏi các quy trình trên thiết bị.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NativeCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames) NativeCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames)

Phương thức công khai

void forceCoverageFlush ()

Buộc xóa dữ liệu vùng phủ sóng riêng từ các quy trình đang chạy trên thiết bị.

void resetCoverage ()

Đặt lại bộ đếm vùng phủ sóng gốc cho các quy trình đang chạy trên thiết bị và xóa mọi phép đo vùng phủ sóng hiện có khỏi đĩa.

void setRunUtil ( IRunUtil runUtil)

nhà thầu công cộng

NativeCodeCoverageFlusher

public NativeCodeCoverageFlusher (ITestDevice device, 
                 processNames)

Thông số
device ITestDevice

processNames

Phương thức công khai

buộcBảo hiểmFlush

public void forceCoverageFlush ()

Buộc xóa dữ liệu vùng phủ sóng riêng từ các quy trình đang chạy trên thiết bị. Thiết bị phải ở trong adb root.

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

đặt lại bảo hiểm

public void resetCoverage ()

Đặt lại bộ đếm vùng phủ sóng gốc cho các quy trình đang chạy trên thiết bị và xóa mọi phép đo vùng phủ sóng hiện có khỏi đĩa. Thiết bị phải ở trong adb root.

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

setRunUtil

public void setRunUtil (IRunUtil runUtil)

Thông số
runUtil IRunUtil