با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

جفت کردن

public class Pair
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.Pair <A، B>


کلاس Pair خود را که شامل دو شی است تعریف کنید.

خلاصه

زمینه های

public final A first

public final B second

سازندگان عمومی

Pair (A first, B second)

روشهای عمومی

static <A, B> Pair <A, B> create (A a, B b)

روش راحتی برای ایجاد یک جفت جدید.

boolean equals (Object o)

بررسی می کند که دو جسم برابر هستند

int hashCode ()

با استفاده از کدهای هش از اشیا inner داخلی ، یک کد هش برگردانید

زمینه های

اولین

public final A first

دومین

public final B second

سازندگان عمومی

جفت کردن

public Pair (A first, 
        B second)

مولفه های
first A

second B

روشهای عمومی

ايجاد كردن

public static Pair<A, B> create (A a, 
        B b)

روش راحتی برای ایجاد یک جفت جدید.

مولفه های
a A : اولین شی در جفت

b B : دومین جسم در جفت

برمی گردد
Pair <A, B> a جفت شامل a و b است

برابر است

public boolean equals (Object o)

بررسی می کند که دو جسم برابر هستند

مولفه های
o Object

برمی گردد
boolean

hashCode

public int hashCode ()

با استفاده از کدهای هش از اشیا inner داخلی ، یک کد هش برگردانید

برمی گردد
int