با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

PrettyPrintDelimiter

public final class PrettyPrintDelimiter
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.PrettyPrintDelimiter


ابزار کمکی که به چاپ پیام مشخصی که برجسته است کمک می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

PrettyPrintDelimiter ()

روشهای عمومی

static void printStageDelimiter (String message)

پیامی محدود را که به یک رشته پایه داده شده است چاپ می کند.

سازندگان عمومی

PrettyPrintDelimiter

public PrettyPrintDelimiter ()

روشهای عمومی

printStageDelimiter

public static void printStageDelimiter (String message)

یک پیام محدود را که به یک رشته پایه داده شده است چاپ می کند

مولفه های
message String