Dấu phân cách PrettyPrint

public final class PrettyPrintDelimiter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PrettyPrintDelimiter


Tiện ích trợ giúp giúp in tin nhắn phân cách nổi bật.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

PrettyPrintDelimiter ()

Phương pháp công khai

static void printStageDelimiter (String message)

In một thông báo được phân tách bằng một Chuỗi cơ sở.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Dấu phân cách PrettyPrint

public PrettyPrintDelimiter ()

Phương pháp công khai

dấu phân cách giai đoạn in

public static void printStageDelimiter (String message)

In một thông báo được phân tách bằng một Chuỗi cơ sở.

Thông số
message String

,

Dấu phân cách PrettyPrint

public final class PrettyPrintDelimiter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PrettyPrintDelimiter


Tiện ích trợ giúp giúp in tin nhắn phân cách nổi bật.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

PrettyPrintDelimiter ()

Phương pháp công khai

static void printStageDelimiter (String message)

In một thông báo được phân tách bằng một Chuỗi cơ sở.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Dấu phân cách PrettyPrint

public PrettyPrintDelimiter ()

Phương pháp công khai

dấu phân cách giai đoạn in

public static void printStageDelimiter (String message)

In một thông báo được phân tách bằng một Chuỗi cơ sở.

Thông số
message String