ProtoUtil

public class ProtoUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ProtoUtil


Các phương pháp tiện ích để xử lý các thông báo protobuf theo kiểu bất khả tri.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ProtoUtil ()

Phương pháp công cộng

static getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, references) getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, references)

Nhận các giá trị của tham chiếu trường lồng nhau, tức là

Nhà thầu xây dựng công cộng

ProtoUtil

public ProtoUtil ()

Phương pháp công cộng

getNestedFieldFromMessageAsStrings

public static  getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, 
                 references)

Nhận các giá trị của tham chiếu trường lồng nhau, tức là field_1.field_2.field_3, từ thông báo nguyên mẫu dưới dạng danh sách các chuỗi. Trả về danh sách trống khi không tìm thấy trường nào.

Nếu tham chiếu trường chứa các trường lặp lại thì mỗi phiên bản sẽ được mở rộng, dẫn đến danh sách các chuỗi.

Thông số
message Message : Message hoặc đối tượng protobuf cần được phân tích cú pháp.

references : Danh sách các tham chiếu trường bắt đầu từ thư mục gốc của tin nhắn. ví dụ: nếu chúng ta muốn đọc field_2 dưới giá trị của field_1 trong messageOrObject thì danh sách sẽ là field1 , field2 .

Trả lại
Danh sách tất cả các giá trị trường được tham chiếu bởi tham chiếu. Nếu references trống, trả về message.toString() dưới dạng danh sách. Nếu references không hợp lệ, trả về danh sách trống.