PsParser

public class PsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PsParser


Tiện ích được sử dụng để phân tích cú pháp (NGƯỜI DÙNG, PID và TÊN) từ đầu ra lệnh "ps"

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

PsParser ()

Phương thức công khai

static getProcesses (String psOutput)

Phân tích tên người dùng, id quy trình và tên quy trình từ đầu ra lệnh ps và chuyển đổi thành danh sách các đối tượng ProcessInfo.

nhà thầu công cộng

PsParser

public PsParser ()

Phương thức công khai

getProcesses

public static  getProcesses (String psOutput)

Phân tích tên người dùng, id quy trình và tên quy trình từ đầu ra lệnh ps và chuyển đổi thành danh sách các đối tượng ProcessInfo.

Thông số
psOutput String : đầu ra của lệnh "ps".

trả lại
danh sách processInfo