ป.ล.พาร์เซอร์

public class PsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PsParser


ยูทิลิตี้ที่ใช้ในการแยกวิเคราะห์ (USER, PID และ NAME) จากเอาต์พุตคำสั่ง "ps"

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

PsParser ()

วิธีการสาธารณะ

static getProcesses (String psOutput)

แยกวิเคราะห์ชื่อผู้ใช้ รหัสกระบวนการ และชื่อกระบวนการจากเอาต์พุตคำสั่ง ps และแปลงเป็นรายการออบเจ็กต์ ProcessInfo

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ป.ล.พาร์เซอร์

public PsParser ()

วิธีการสาธารณะ

รับกระบวนการ

public static  getProcesses (String psOutput)

แยกวิเคราะห์ชื่อผู้ใช้ รหัสกระบวนการ และชื่อกระบวนการจากเอาต์พุตคำสั่ง ps และแปลงเป็นรายการออบเจ็กต์ ProcessInfo

พารามิเตอร์
psOutput String : เอาต์พุตของคำสั่ง "ps"

การส่งคืน
รายการข้อมูลกระบวนการ