PsParser

public class PsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PsParser


Tiện ích được sử dụng để phân tích cú pháp (USER,PID và NAME) từ đầu ra lệnh "ps"

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

PsParser ()

Phương pháp công khai

static getProcesses (String psOutput)

Phân tích tên người dùng, id tiến trình và tên tiến trình từ đầu ra lệnh ps và chuyển đổi thành danh sách các đối tượng ProcessInfo.

Nhà thầu xây dựng công cộng

PsParser

public PsParser ()

Phương pháp công khai

getProcess

public static  getProcesses (String psOutput)

Phân tích tên người dùng, id tiến trình và tên tiến trình từ đầu ra lệnh ps và chuyển đổi thành danh sách các đối tượng ProcessInfo.

Thông số
psOutput String : đầu ra của lệnh "ps".

Trả lại
danh sách thông tin quy trình