Báo giáAwareTokenizer

public class QuotationAwareTokenizer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.QuotationAwareTokenizer


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

QuotationAwareTokenizer ()

Phương pháp công cộng

static String combineTokens (String... tokens)

Thực hiện ngược lại tokenizeLine(String) .

static String[] tokenizeLine (String line, String delim)
static String[] tokenizeLine (String line)

Token hóa chuỗi, phân tách trên dấu cách.

static String[] tokenizeLine (String line, String delim, boolean logging)

Mã hóa chuỗi, phân tách trên dấu phân cách được chỉ định.

static String[] tokenizeLine (String line, boolean logging)

Token hóa chuỗi, phân tách trên dấu cách.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Báo giáAwareTokenizer

public QuotationAwareTokenizer ()

Phương pháp công cộng

kết hợpTokens

public static String combineTokens (String... tokens)

Thực hiện ngược lại tokenizeLine(String) .
Cho mảng mã thông báo, kết hợp chúng thành một dòng duy nhất.

Trả lại
String Một String được tạo từ tất cả các mã thông báo.

tokenizeLine

public static String[] tokenizeLine (String line, 
        String delim)

Thông số
line String

delim String

Trả lại
String[]

tokenizeLine

public static String[] tokenizeLine (String line)

Token hóa chuỗi, phân tách trên dấu cách. Không phân chia giữa các dấu ngoặc kép liên tiếp, không trích dẫn.

Xem thêm tokenizeLine(String, String)

Thông số
line String

Trả lại
String[]

tokenizeLine

public static String[] tokenizeLine (String line, 
        String delim, 
        boolean logging)

Mã hóa chuỗi, phân tách trên dấu phân cách được chỉ định. Không phân chia giữa các dấu ngoặc kép liên tiếp, không trích dẫn.

Cách thức hoạt động của mã thông báo:

 1. Chia chuỗi thành các "ký tự" trong đó mỗi "ký tự" là ký tự thoát như \" (nghĩa là "\\\"") hoặc một ký tự thực duy nhất như f (chỉ "f").
 2. Đối với mỗi "nhân vật"
  1. Nếu đó là khoảng trắng, hãy hoàn thành mã thông báo trừ khi chúng tôi được trích dẫn
  2. Nếu đó là dấu ngoặc kép, hãy lật bit "chúng tôi đang được trích dẫn"
  3. Nếu không, hãy thêm nó vào mã thông báo đang được tạo
 3. Tại EOL, chúng tôi thường chưa thêm mã thông báo cuối cùng vào (mã thông báo) ERROR(/ArrayList)
  1. Nếu "ký tự" cuối cùng là ký tự thoát, hãy ném một ngoại lệ; điều đó không hợp lệ
  2. Nếu chúng ta đang ở giữa một câu trích dẫn, hãy đưa ra một ngoại lệ; điều đó không hợp lệ
  3. Nếu không, hãy thêm mã thông báo cuối cùng vào (mã thông báo)
 4. Trả về phiên bản String[] của (mã thông báo)

Thông số
line String : Một String được mã hóa

delim String : dấu phân cách để phân tách

logging boolean : có ghi nhật ký hoạt động hay không

Trả lại
String[] Phiên bản được mã hóa của chuỗi

Ném
IllegalArgumentException nếu dòng không thể được phân tích cú pháp

tokenizeLine

public static String[] tokenizeLine (String line, 
        boolean logging)

Token hóa chuỗi, phân tách trên dấu cách. Không phân chia giữa các dấu ngoặc kép liên tiếp, không trích dẫn.

Xem thêm tokenizeLine(String, String)

Thông số
line String

logging boolean

Trả lại
String[]