RunInterruptedException

public class RunInterruptedException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.util.RunInterruptedException


Bị ném khi một hoạt động chạy bị gián đoạn bởi một yêu cầu bên ngoài.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunInterruptedException (String message, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một RunInterruptedException .

RunInterruptedException (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một RunInterruptedException .

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một RunInterruptedException .

Thông số
message String : Thông báo liên quan đến ngoại lệ

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier phân loại ngoại lệ.

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một RunInterruptedException .

Thông số
message String : Thông báo liên quan đến ngoại lệ

cause Throwable : Nguyên nhân của ngoại lệ

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier phân loại ngoại lệ.