Tuần tự hóaUtil

public class SerializationUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SerializationUtil


Tiện ích để tuần tự hóa/giải tuần tự hóa một đối tượng thực hiện ERROR(/Serializable) .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SerializationUtil ()

Phương thức công khai

static Object deserialize (String serialized)

Giải tuần tự hóa một đối tượng đã được tuần tự hóa bằng cách sử dụng serializeToString(Serializable) .

static Object deserialize (File serializedFile, boolean deleteFile)

Giải tuần tự hóa một đối tượng đã được tuần tự hóa bằng serialize(Serializable) .

static File serialize (Serializable o)

Tuần tự hóa một đối tượng thực hiện ERROR(/Serializable) .

static String serializeToString (Serializable o)

Tuần tự hóa và đối tượng thành một chuỗi được mã hóa base64.

nhà thầu công cộng

Tuần tự hóaUtil

public SerializationUtil ()

Phương thức công khai

khử lưu huỳnh

public static Object deserialize (String serialized)

Giải tuần tự hóa một đối tượng đã được tuần tự hóa bằng cách sử dụng serializeToString(Serializable) .

Thông số
serialized String : chuỗi base64 nơi đối tượng được đánh số thứ tự.

trả lại
Object Đối tượng được khử lưu huỳnh.

ném
nếu quá trình deserialization thất bại.

khử lưu huỳnh

public static Object deserialize (File serializedFile, 
                boolean deleteFile)

Giải tuần tự hóa một đối tượng đã được tuần tự hóa bằng serialize(Serializable) .

Thông số
serializedFile File : tệp nơi đối tượng được đánh số thứ tự.

deleteFile boolean : đúng nếu tệp được tuần tự hóa sẽ bị xóa sau khi giải tuần tự hóa.

trả lại
Object Đối tượng được khử lưu huỳnh.

ném
nếu quá trình deserialization thất bại.

tuần tự hóa

public static File serialize (Serializable o)

Tuần tự hóa một đối tượng thực hiện ERROR(/Serializable) .

Thông số
o Serializable : đối tượng để tuần tự hóa.

trả lại
File ERROR(/File) nơi đối tượng được đánh số thứ tự.

ném
nếu tuần tự hóa không thành công.

serializeToString

public static String serializeToString (Serializable o)

Tuần tự hóa và đối tượng thành một chuỗi được mã hóa base64.

Thông số
o Serializable : đối tượng để tuần tự hóa.

trả lại
String String nơi đối tượng được đánh số thứ tự.

ném
nếu tuần tự hóa không thành công.