Đơn giảnPerfKết quả

public class SimplePerfResult
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SimplePerfResult


Đối tượng lưu giữ tất cả các kết quả kiểm tra Simpleperf

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SimplePerfResult ()

Người xây dựng

Phương pháp công khai

getBenchmarkComments ()

Nhận nhận xét điểm chuẩn

getBenchmarkMetrics ()

Nhận số liệu điểm chuẩn

String getCommandRawOutput ()

Nhận chuỗi đầu ra thô lệnh

Nếu không có đầu ra, một chuỗi trống sẽ được trả về

String getSimplePerfRawOutput ()

Nhận chuỗi đầu ra thô đơn giản

Nếu không có đầu ra, một chuỗi trống sẽ được trả về

String getTotalTestTime ()

Nhận tổng thời gian kiểm tra

Phương pháp được bảo vệ

void addBenchmarkComment (String key, String val)
void addBenchmarkMetrics (String key, String val)
void setCommandRawOutput (String s)
void setSimplePerfRawOutput (String s)
void setTotalTestTime (String time)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Đơn giảnPerfKết quả

public SimplePerfResult ()

Người xây dựng

Phương pháp công khai

lấy Điểm chuẩnNhận xét

public getBenchmarkComments ()

Nhận nhận xét điểm chuẩn

Trả lại
Khóa ERROR(/Map) : tên điểm chuẩn, giá trị: nhận xét

lấy số liệu điểm chuẩn

public getBenchmarkMetrics ()

Nhận số liệu điểm chuẩn

Trả lại
Khóa ERROR(/Map) : tên điểm chuẩn, giá trị: số liệu

getCommandRawĐầu ra

public String getCommandRawOutput ()

Nhận chuỗi đầu ra thô lệnh

Nếu không có đầu ra, một chuỗi trống sẽ được trả về

Trả lại
String String chứa đầu ra cho lệnh do người dùng chỉ định

getSimplePerfRawOutput

public String getSimplePerfRawOutput ()

Nhận chuỗi đầu ra thô đơn giản

Nếu không có đầu ra, một chuỗi trống sẽ được trả về

Trả lại
String String chứa kết quả đầu ra trên thông tin kết quả Simpleperf

getTotalTestTime

public String getTotalTestTime ()

Nhận tổng thời gian kiểm tra

Trả lại
String String biểu thị tổng thời gian kiểm tra

Phương pháp được bảo vệ

thêmĐiểm chuẩnNhận xét

protected void addBenchmarkComment (String key, 
        String val)

Thông số
key String

val String

thêm số liệu điểm chuẩn

protected void addBenchmarkMetrics (String key, 
        String val)

Thông số
key String

val String

setCommandRawĐầu ra

protected void setCommandRawOutput (String s)

Thông số
s String

setSimplePerfRawOutput

protected void setSimplePerfRawOutput (String s)

Thông số
s String

setTotalTestTime

protected void setTotalTestTime (String time)

Thông số
time String