Thống kê đơn giản

public class SimpleStats
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SimpleStats


Một lớp tiện ích nhỏ tính toán một số thước đo thống kê cho một tập dữ liệu số. Các giá trị được lưu trữ nội bộ dưới dạng Double s.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SimpleStats ()

Phương pháp công cộng

void add (double meas)

Thêm phép đo vào tập dữ liệu.

void addAll ( c) addAll ( c)

Thêm một số phép đo vào tập dữ liệu.

getData ()

Truy xuất tập dữ liệu.

boolean isEmpty ()

Kiểm tra xem tập dữ liệu có trống không.

Double max ()

Trả về giá trị tối đa trong tập dữ liệu hoặc null nếu tập dữ liệu trống.

Double mean ()

Tính toán và trả về giá trị trung bình của tập dữ liệu hoặc null nếu tập dữ liệu trống.

Double meanOverOneStandardDeviationRange ()

trả về giá trị trung bình của các mẫu nằm trong một stdev, ví dụ: 2,55 50,3 50,4 48,5 50,1 29,8 30 46 48 49 trung bình: 40,45, stdev: 15,54 trung bình của các giá trị trong một stdev là: 44,67

Double median ()

Tính toán và trả về giá trị trung bình của tập dữ liệu hoặc null nếu tập dữ liệu trống.

Double min ()

Trả về giá trị tối thiểu trong tập dữ liệu hoặc null nếu tập dữ liệu trống.

int size ()

Kiểm tra xem có bao nhiêu phần tử trong tập dữ liệu.

Double stdev ()

Trả về độ lệch chuẩn của tập dữ liệu hoặc trả về null nếu tập dữ liệu trống.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thống kê đơn giản

public SimpleStats ()

Phương pháp công cộng

thêm vào

public void add (double meas)

Thêm phép đo vào tập dữ liệu.

Thông số
meas double

thêmTất cả

public void addAll ( c)

Thêm một số phép đo vào tập dữ liệu.

Thông số
c

Ném
NullPointerException nếu bộ sưu tập chứa bất kỳ phần tử null

lấy dữ liệu

public  getData ()

Truy xuất tập dữ liệu.

Trả lại

isEmpty

public boolean isEmpty ()

Kiểm tra xem tập dữ liệu có trống không.

Trả lại
boolean

tối đa

public Double max ()

Trả về giá trị tối đa trong tập dữ liệu hoặc null nếu tập dữ liệu trống.

Trả lại
Double

nghĩa là

public Double mean ()

Tính toán và trả về giá trị trung bình của tập dữ liệu hoặc null nếu tập dữ liệu trống.

Trả lại
Double

trung bìnhOverOneStandardDeviationRange

public Double meanOverOneStandardDeviationRange ()

trả về giá trị trung bình của các mẫu nằm trong một stdev, ví dụ: 2,55 50,3 50,4 48,5 50,1 29,8 30 46 48 49 trung bình: 40,45, stdev: 15,54 trung bình của các giá trị trong một stdev là: 44,67

Trả lại
Double

Trung bình

public Double median ()

Tính toán và trả về giá trị trung bình của tập dữ liệu hoặc null nếu tập dữ liệu trống.

Trả lại
Double

phút

public Double min ()

Trả về giá trị tối thiểu trong tập dữ liệu hoặc null nếu tập dữ liệu trống.

Trả lại
Double

kích cỡ

public int size ()

Kiểm tra xem có bao nhiêu phần tử trong tập dữ liệu.

Trả lại
int

stdev

public Double stdev ()

Trả về độ lệch chuẩn của tập dữ liệu hoặc trả về null nếu tập dữ liệu trống.

Lưu ý rằng phương pháp này tính toán độ lệch chuẩn của tổng thể chứ không phải độ lệch chuẩn của mẫu. Nghĩa là, nó giả định rằng tập dữ liệu hoàn toàn được chứa trong phiên bản SimpleStats .

Trả lại
Double