Kích thướcGiới hạnĐầu raLuồng

public class SizeLimitedOutputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SizeLimitedOutputStream


Một tệp an toàn theo luồng được hỗ trợ ERROR(/OutputStream) giới hạn lượng dữ liệu tối đa có thể được ghi.

Điều này được thực hiện bằng cách giữ một danh sách vòng tròn các Tệp có kích thước cố định. Khi Tệp đã đạt đến kích thước nhất định, lớp sẽ chuyển sang sử dụng Tệp tiếp theo trong danh sách. Nếu Tệp tiếp theo không trống thì tệp đó sẽ bị xóa và một tệp mới sẽ được tạo.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SizeLimitedOutputStream (long maxDataSize, int numFiles, String tempFilePrefix, String tempFileSuffix)

Tạo SizeLimitedOutputStream .

SizeLimitedOutputStream (long maxDataSize, String tempFilePrefix, String tempFileSuffix)

Tạo SizeLimitedOutputStream với số lượng tệp sao lưu mặc định.

Phương pháp công khai

void close ()

Đóng luồng ghi

void delete ()

Xóa tất cả dữ liệu tích lũy.

void flush ()

InputStream getData ()

Nhận đầu ra được thu thập dưới dạng ERROR(/InputStream) .

void write (byte[] b, int off, int len)
void write (int data)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Kích thướcGiới hạnĐầu raLuồng

public SizeLimitedOutputStream (long maxDataSize, 
        int numFiles, 
        String tempFilePrefix, 
        String tempFileSuffix)

Tạo SizeLimitedOutputStream .

Thông số
maxDataSize long : kích thước tối đa gần đúng tính bằng byte để giữ trong luồng đầu ra

numFiles int : số lượng tệp sao lưu tối đa được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Giá trị cao hơn có nghĩa là dữ liệu tối đa được lưu giữ sẽ gần bằng maxDataSize nhưng có thể bị phạt hiệu suất.

tempFilePrefix String : tiền tố để sử dụng cho các tập tin tạm thời

tempFileSuffix String : hậu tố để sử dụng cho các tập tin tạm thời

Kích thướcGiới hạnĐầu raLuồng

public SizeLimitedOutputStream (long maxDataSize, 
        String tempFilePrefix, 
        String tempFileSuffix)

Tạo SizeLimitedOutputStream với số lượng tệp sao lưu mặc định.

Thông số
maxDataSize long : kích thước tối đa gần đúng cần giữ trong luồng đầu ra

tempFilePrefix String : tiền tố để sử dụng cho các tập tin tạm thời

tempFileSuffix String : hậu tố để sử dụng cho các tập tin tạm thời

Phương pháp công khai

đóng

public void close ()

Đóng luồng ghi

xóa bỏ

public void delete ()

Xóa tất cả dữ liệu tích lũy.

tuôn ra

public void flush ()

lấy dữ liệu

public InputStream getData ()

Nhận đầu ra được thu thập dưới dạng ERROR(/InputStream) .

Nên đệm luồng trả về trước khi sử dụng.

Trả lại
InputStream Đầu ra được thu thập dưới dạng ERROR(/InputStream) .

viết

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Thông số
b byte

off int

len int

viết

public void write (int data)

Thông số
data int