با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel
extends Enum<Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel>
     ↳ com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel


Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java

Summary

Enum values

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel  ACCESS_ALLOWED

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel  ACCESS_REJECTED

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel  ACCESS_UNKNOWN

 

Public methods

int getAccess()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel valueOf(String name)
static final BluetoothAccessLevel[] values()

Enum values

ACCESS_ALLOWED

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_ALLOWED

ACCESS_REJECTED

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_REJECTED

ACCESS_UNKNOWN

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_UNKNOWN

Public methods

getAccess

public int getAccess ()

Returns
int

valueOf

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel

values

public static final BluetoothAccessLevel[] values ()

Returns
BluetoothAccessLevel[]