با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState


نام های مربوط به حالت اتصال بلوتوث که مبتنی بر BluetoothProfile.java

خلاصه

مقادیر Enum

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

روشهای عمومی

int getState ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)
static final BluetoothConnectionState[] values ()

مقادیر Enum

متصل

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

برقراری ارتباط

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

قطع شده

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

قطع ارتباط

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

روشهای عمومی

getState

public int getState ()

برمی گردد
int

ارزش

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

ارزش های

public static final BluetoothConnectionState[] values ()

برمی گردد
BluetoothConnectionState[]