Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState


Enums cho trạng thái kết nối Bluetooth dựa trên BluetoothProfile.java

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

Phương pháp công khai

int getState ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)
static final BluetoothConnectionState[] values ()

Giá trị liệt kê

ĐÃ KẾT NỐI

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

ĐANG KẾT NỐI

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

ĐÃ NGẮT KẾT NỐI

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

NGẮT KẾT NỐI

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

Phương pháp công khai

getState

public int getState ()

Trả lại
int

giá trị của

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

giá trị

public static final BluetoothConnectionState[] values ()

Trả lại
BluetoothConnectionState[]