با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel >

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel


سطح اولویت نمایه بلوتوث را که مبتنی بر BluetoothProfile.java

خلاصه

مقادیر Enum

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_AUTO_CONNECT

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_OFF

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_ON

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_UNDEFINED

روشهای عمومی

int getPriority ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel valueOf (String name)
static final BluetoothPriorityLevel[] values ()

مقادیر Enum

PRIORITY_AUTO_CONNECT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_AUTO_CONNECT

PRIORITY_OFF

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_OFF

PRIORITY_ON

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_ON

PRIORITY_UNDEFINED

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_UNDEFINED

روشهای عمومی

getPriority

public int getPriority ()

برمی گردد
int

ارزش

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel

ارزش های

public static final BluetoothPriorityLevel[] values ()

برمی گردد
BluetoothPriorityLevel[]