Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel


Enums cho mức độ ưu tiên của cấu hình Bluetooth dựa trên BluetoothProfile.java

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_AUTO_CONNECT

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_OFF

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_ON

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_UNDEFINED

Phương pháp công khai

int getPriority ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel valueOf (String name)
static final BluetoothPriorityLevel[] values ()

Giá trị liệt kê

PRIORITY_AUTO_CONNECT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_AUTO_CONNECT

PRIORITY_OFF

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_OFF

PRIORITY_ON

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_ON

PRIORITY_UNDEFINED

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_UNDEFINED

Phương pháp công khai

được ưu tiên

public int getPriority ()

Trả lại
int

giá trị của

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel

giá trị

public static final BluetoothPriorityLevel[] values ()

Trả lại
BluetoothPriorityLevel[]