Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile


Enums cho cấu hình Bluetooth dựa trên BluetoothProfile.java

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile A2DP

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile A2DP_SINK

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile AVRCP_CONTROLLER

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile GATT

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile GATT_SERVER

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile HEADSET

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile HEADSET_CLIENT

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile HID_HOST

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile MAP

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile MAP_CLIENT

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile PAN

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile PBAP

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile PBAP_CLIENT

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile SAP

Phương pháp công cộng

int getProfile ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile valueOf (String name)
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile valueOfProfile (int profile)
static final BluetoothProfile[] values ()

Giá trị liệt kê

A2DP

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile A2DP

A2DP_SINK

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile A2DP_SINK

AVRCP_ControlLER

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile AVRCP_CONTROLLER

GATT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile GATT

GATT_SERVER

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile GATT_SERVER

TAI NGHE

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile HEADSET

HEADSET_CLIENT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile HEADSET_CLIENT

HID_HOST

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile HID_HOST

BẢN ĐỒ

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile MAP

MAP_CLIENT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile MAP_CLIENT

CHẢO

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile PAN

PBAP

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile PBAP

PBAP_CLIENT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile PBAP_CLIENT

nhựa cây

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile SAP

Phương pháp công cộng

lấy hồ sơ

public int getProfile ()

Trả lại
int

giá trị của

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile

giá trịOfProfile

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile valueOfProfile (int profile)

Thông số
profile int

Trả lại
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile

giá trị

public static final BluetoothProfile[] values ()

Trả lại
BluetoothProfile[]