SparseImageUtil.SparseInputStream

public static class SparseImageUtil.SparseInputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SparseImageUtil.SparseInputStream


SparseInputStream đọc từ thượng nguồn và phát hiện định dạng dữ liệu. Nếu thượng nguồn là dữ liệu thưa thớt hợp lệ, nó sẽ giải nén dữ liệu đó một cách nhanh chóng. Nếu không, nó chỉ chuyển tiếp như vậy.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SparseInputStream (BufferedInputStream in, long originalSize)

Phương pháp công khai

void close ()
boolean isSparse ()
int read (byte[] buf, int off, int len)
int read ()
long size ()

Trả về tổng số byte trong hình ảnh không được phân tích.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Luồng đầu vào thưa thớt

public SparseInputStream (BufferedInputStream in, 
        long originalSize)

Thông số
in BufferedInputStream

originalSize long

Phương pháp công khai

đóng

public void close ()

là thưa thớt

public boolean isSparse ()

Trả lại
boolean

đọc

public int read (byte[] buf, 
        int off, 
        int len)

Thông số
buf byte

off int

len int

Trả lại
int

đọc

public int read ()

Trả lại
int

kích cỡ

public long size ()

Trả về tổng số byte trong hình ảnh không được phân tích.

Trả lại
long mOriginalSize nếu luồng cơ bản đã không thưa thớt.