StreamUtil

public class StreamUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.StreamUtil


Lớp tiện ích để quản lý luồng đầu vào.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

static String calculateBase64Md5 (InputStream inputSource)

Phương thức trợ giúp để tính toán base64 md5 cho luồng đầu vào.

static long calculateCrc32 (InputStream inStream)

Phương thức trợ giúp để tính toán CRC-32 cho ERROR(/InputStream) .

static String calculateMd5 (InputStream inputSource)

Phương thức trợ giúp để tính md5 cho luồng đầu vào.

static void cancel ( InputStreamSource outputSource)

Hủy InputStreamSource đã cho nếu không có giá trị.

static void close (Closeable closeable)

Đóng ERROR(/Closeable) đã cho.

static void closeGZipStream (GZIPOutputStream outStream)

Đóng luồng đầu ra gzip đã cho.

static void closeStream (OutputStream out)

Phương pháp này không được dùng nữa. thay vào đó hãy sử dụng close(Closeable) .

static void closeStream (InputStream in)

Phương pháp này không được dùng nữa. thay vào đó hãy sử dụng close(Closeable) .

static void closeZipStream (ZipOutputStream outStream)

Đóng luồng đầu ra zip đã cho.

static void copyFileToStream (File file, OutputStream outStream)

Sao chép nội dung của tập tin vào outStream.

static void copyStreamToWriter (InputStream inStream, Writer writer)

Sao chép nội dung của InStream tới người viết.

static void copyStreams (InputStream inStream, OutputStream outStream, long offset, long size)

Sao chép nội dung của origStream sang destStream bắt đầu tại một offset nhất định với kích thước cụ thể.

static void copyStreams (InputStream inStream, OutputStream outStream, int offset)

Sao chép nội dung của origStream sang destStream.

static void copyStreams (InputStream inStream, OutputStream outStream)

Sao chép nội dung của origStream sang destStream.

static int countLinesFromSource ( InputStreamSource source)

Đếm số dòng trong một InputStreamSource

static void flushAndCloseStream (OutputStream outStream)

Cố gắng xóa luồng đầu ra đã cho rồi đóng nó lại.

static BufferedReader getBufferedReaderFromStreamSrc ( InputStreamSource stream)

Trả về BufferedReader để đọc nội dung từ Nguồn đầu vào đã cho.

static ByteArrayList getByteArrayListFromSource ( InputStreamSource source)

Truy xuất ByteArrayList từ InputStreamSource .

static ByteArrayList getByteArrayListFromStream (InputStream stream)

Truy xuất ByteArrayList từ luồng byte.

static String getStackTrace (Throwable throwable)

Lấy dấu vết ngăn xếp dưới dạng String .

static String getStringFromSource ( InputStreamSource source)

Truy xuất một String từ một InputStreamSource .

static String getStringFromStream (InputStream stream)

Lấy một String từ luồng ký tự.

static String getStringFromStream (InputStream stream, long length)

Lấy một String từ luồng ký tự.

static OutputStream nullOutputStream ()

Tạo ERROR(/OutputStream) loại bỏ tất cả ghi.

Phương pháp công cộng

tính toánBase64Md5

public static String calculateBase64Md5 (InputStream inputSource)

Phương thức trợ giúp để tính toán base64 md5 cho luồng đầu vào. Luồng đầu vào sẽ được sử dụng và đóng lại.

Thông số
inputSource InputStream : dùng để tạo inputStream

Trả lại
String base64 md5 của luồng

Ném
IOException

tính toánCrc32

public static long calculateCrc32 (InputStream inStream)

Phương thức trợ giúp để tính toán CRC-32 cho ERROR(/InputStream) . Luồng sẽ được sử dụng và đóng lại. Bạn nên cung cấp luồng đệm.

Thông số
inStream InputStream : ERROR(/InputStream)

Trả lại
long CRC-32 của luồng

Ném
IOException

tính toánMd5

public static String calculateMd5 (InputStream inputSource)

Phương thức trợ giúp để tính md5 cho luồng đầu vào. Luồng đầu vào sẽ được sử dụng và đóng lại.

Thông số
inputSource InputStream : dùng để tạo inputStream

Trả lại
String md5 của luồng

Ném
IOException

Hủy bỏ

public static void cancel (InputStreamSource outputSource)

Hủy InputStreamSource đã cho nếu không có giá trị.

Thông số
outputSource InputStreamSource

đóng

public static void close (Closeable closeable)

Đóng ERROR(/Closeable) đã cho.

Thông số
closeable Closeable : ERROR(/Closeable) . Không có hành động nào được thực hiện nếu null .

đóngGZipStream

public static void closeGZipStream (GZIPOutputStream outStream)

Đóng luồng đầu ra gzip đã cho.

Thông số
outStream GZIPOutputStream : ERROR(/ZipOutputStream) . Không có hành động nào được thực hiện nếu outStream là null.

đóng luồng

public static void closeStream (OutputStream out)

Phương pháp này không được dùng nữa.
thay vào đó hãy sử dụng close(Closeable) .

Thông số
out OutputStream

đóng luồng

public static void closeStream (InputStream in)

Phương pháp này không được dùng nữa.
thay vào đó hãy sử dụng close(Closeable) .

Thông số
in InputStream

closeZipStream

public static void closeZipStream (ZipOutputStream outStream)

Đóng luồng đầu ra zip đã cho.

Thông số
outStream ZipOutputStream : ERROR(/ZipOutputStream) . Không có hành động nào được thực hiện nếu outStream là null.

sao chépFileToStream

public static void copyFileToStream (File file, 
        OutputStream outStream)

Sao chép nội dung của tập tin vào outStream. Bạn nên cung cấp luồng đệm.

Thông số
file File : ERROR(/File)

outStream OutputStream : ERROR(/OutputStream)

Ném
IOException

sao chépStreamToWriter

public static void copyStreamToWriter (InputStream inStream, 
        Writer writer)

Sao chép nội dung của InStream tới người viết.

Khuyến nghị cung cấp luồng đệm cho đầu vào và đầu ra

Thông số
inStream InputStream : ERROR(/InputStream)

writer Writer : đích ERROR(/Writer)

Ném
IOException

sao chépStreams

public static void copyStreams (InputStream inStream, 
        OutputStream outStream, 
        long offset, 
        long size)

Sao chép nội dung của origStream sang destStream bắt đầu tại một offset nhất định với kích thước cụ thể.

Khuyến nghị cung cấp luồng đệm cho đầu vào và đầu ra

Thông số
inStream InputStream : ERROR(/InputStream)

outStream OutputStream : ERROR(/OutputStream)

offset long : độ lệch của thời điểm bắt đầu sao chép dữ liệu.

size long : số byte cần sao chép. Giá trị âm có nghĩa là sao chép tất cả nội dung.

Ném
IOException

sao chépStreams

public static void copyStreams (InputStream inStream, 
        OutputStream outStream, 
        int offset)

Sao chép nội dung của origStream sang destStream.

Khuyến nghị cung cấp luồng đệm cho đầu vào và đầu ra

Thông số
inStream InputStream : ERROR(/InputStream)

outStream OutputStream : ERROR(/OutputStream)

offset int : độ lệch của thời điểm bắt đầu sao chép dữ liệu.

Ném
IOException

sao chépStreams

public static void copyStreams (InputStream inStream, 
        OutputStream outStream)

Sao chép nội dung của origStream sang destStream.

Khuyến nghị cung cấp luồng đệm cho đầu vào và đầu ra

Thông số
inStream InputStream : ERROR(/InputStream)

outStream OutputStream : ERROR(/OutputStream)

Ném
IOException

countLinesFromSource

public static int countLinesFromSource (InputStreamSource source)

Đếm số dòng trong một InputStreamSource

Thông số
source InputStreamSource : InputStreamSource

Trả lại
int số dòng

Ném
nếu xảy ra lỗi khi đọc luồng

tuôn raAndCloseStream

public static void flushAndCloseStream (OutputStream outStream)

Cố gắng xóa luồng đầu ra đã cho rồi đóng nó lại.

Thông số
outStream OutputStream : ERROR(/OutputStream) . Không có hành động nào được thực hiện nếu outStream là null.

getBufferedReaderFromStreamSrc

public static BufferedReader getBufferedReaderFromStreamSrc (InputStreamSource stream)

Trả về BufferedReader để đọc nội dung từ Nguồn đầu vào đã cho.

Thông số
stream InputStreamSource : InputStreamSource

Trả lại
BufferedReader một BufferedReader

getByteArrayListFromSource

public static ByteArrayList getByteArrayListFromSource (InputStreamSource source)

Truy xuất ByteArrayList từ InputStreamSource .

Thông số
source InputStreamSource : InputStreamSource

Trả lại
ByteArrayList một ByteArrayList chứa nội dung luồng

Ném
nếu xảy ra lỗi khi đọc luồng

getByteArrayListFromStream

public static ByteArrayList getByteArrayListFromStream (InputStream stream)

Truy xuất ByteArrayList từ luồng byte.

Thông số
stream InputStream : ERROR(/InputStream)

Trả lại
ByteArrayList một ByteArrayList chứa nội dung luồng

Ném
nếu xảy ra lỗi khi đọc luồng

getStackTrace

public static String getStackTrace (Throwable throwable)

Lấy dấu vết ngăn xếp dưới dạng String .

Thông số
throwable Throwable : Throwable để chuyển đổi.

Trả lại
String dấu vết ngăn xếp String

getStringFromSource

public static String getStringFromSource (InputStreamSource source)

Truy xuất một String từ một InputStreamSource .

Thông số
source InputStreamSource : InputStreamSource

Trả lại
String một String chứa nội dung luồng

Ném
nếu xảy ra lỗi khi đọc luồng

getStringFromStream

public static String getStringFromStream (InputStream stream)

Lấy một String từ luồng ký tự.

Thông số
stream InputStream : ERROR(/InputStream)

Trả lại
String một String chứa nội dung luồng

Ném
nếu xảy ra lỗi khi đọc luồng

getStringFromStream

public static String getStringFromStream (InputStream stream, 
        long length)

Lấy một String từ luồng ký tự.

Thông số
stream InputStream : ERROR(/InputStream)

length long : kích thước nội dung cần đọc, đặt thành 0 để đọc tất cả nội dung

Trả lại
String một String chứa nội dung luồng

Ném
nếu xảy ra lỗi khi đọc luồng

nullDòng đầu ra

public static OutputStream nullOutputStream ()

Tạo ERROR(/OutputStream) loại bỏ tất cả ghi.

Trả lại
OutputStream