ChuỗiUtil

public class StringUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.StringUtil


Lớp tiện ích để thoát chuỗi để thao tác chuỗi phổ biến.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

StringUtil ()

Phương thức công khai

static String expand (String str, valueMap) expand (String str, valueMap)

Mở rộng tất cả các biến trong một chuỗi nhất định với các giá trị của chúng trong bản đồ.

nhà thầu công cộng

ChuỗiUtil

public StringUtil ()

Phương thức công khai

mở rộng

public static String expand (String str, 
                 valueMap)

Mở rộng tất cả các biến trong một chuỗi nhất định với các giá trị của chúng trong bản đồ.

Map<String, String> valueMap = new HashMap<>() {
   put("FOO", "trade");
   put("BAR", "federation");
 };
 String str = StringUtil.expand("${FOO}.${BAR}", valueMap);
 assert str.equals("trade.federation");
 

Thông số
str String : String nguồn để mở rộng

valueMap

trả lại
String bản đồ với các tên biến và giá trị