با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

رشته

public class StringUtil
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.StringUtil


کلاس سودمند برای فرار از رشته ها برای دستکاری معمول رشته ها.

خلاصه

سازندگان عمومی

StringUtil ()

روشهای عمومی

static String expand (String str, valueMap) expand (String str, valueMap)

همه متغیرها را در یک رشته مشخص با مقادیر موجود در نقشه گسترش دهید.

سازندگان عمومی

رشته

public StringUtil ()

روشهای عمومی

بسط دادن

public static String expand (String str, 
                 valueMap)

همه متغیرها را در یک رشته مشخص با مقادیر موجود در نقشه گسترش دهید.

Map<String, String> valueMap = new HashMap<>() {
   put("FOO", "trade");
   put("BAR", "federation");
 };
 String str = StringUtil.expand("${FOO}.${BAR}", valueMap);
 assert str.equals("trade.federation");
 

مولفه های
str String : منبعString برای گسترش

valueMap

برمی گردد
String نقشه با نام و مقادیر متغیر