SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo
extends SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo


Người trợ giúp về thông tin testFailed.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public FailureDescription mFailure

public String mTrace

Nhà thầu xây dựng công cộng

FailedTestEventInfo (String className, String testName, String trace)
FailedTestEventInfo (String className, String testName, FailureDescription failure)
FailedTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mThất bại

public FailureDescription mFailure

mTrace

public String mTrace

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thất bạiKiểm traSự kiệnThông tin

public FailedTestEventInfo (String className, 
        String testName, 
        String trace)

Thông số
className String

testName String

trace String

Thất bạiKiểm traSự kiệnThông tin

public FailedTestEventInfo (String className, 
        String testName, 
        FailureDescription failure)

Thông số
className String

testName String

failure FailureDescription

Thất bạiKiểm traSự kiệnThông tin

public FailedTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Trả lại
String