با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo


راهنما برای فراخوانی اطلاعات به پایان رسید.

خلاصه

زمینه های

public mBuildAttributes

سازندگان عمومی

InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes) InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

روشهای عمومی

String toString ()

زمینه های

mBuildAttributes

public  mBuildAttributes

سازندگان عمومی

InvocationEndedEventInfo

public InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

مولفه های
buildAttributes

روشهای عمومی

toString

public String toString ()

برمی گردد
String