Sub processEventHelper.InvocationStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.InvocationStartedEventInfo


Người trợ giúp cho thông tin bắt đầu gọi.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public Long mStartTime

public String mTestTag

nhà thầu công cộng

InvocationStartedEventInfo (String testTag, Long startTime)
InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương thức công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mStartTime

public Long mStartTime

mTestTag

public String mTestTag

nhà thầu công cộng

Yêu cầuBắt đầuThông tin sự kiện

public InvocationStartedEventInfo (String testTag, 
                Long startTime)

Thông số
testTag String

startTime Long

Yêu cầuBắt đầuThông tin sự kiện

public InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

ném
JSONException

Phương thức công khai

toString

public String toString ()

trả lại
String