SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo


Trợ giúp cho việc gọi thông tin bắt đầu.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public Long mStartTime

public String mTestTag

Nhà thầu xây dựng công cộng

InvocationStartedEventInfo (String testTag, Long startTime)
InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mStartTime

public Long mStartTime

mTestTag

public String mTestTag

Nhà thầu xây dựng công cộng

InvocationStartedEventInfo

public InvocationStartedEventInfo (String testTag, 
                Long startTime)

Thông số
testTag String

startTime Long

InvocationStartedEventInfo

public InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Trả lại
String