กระบวนการย่อยEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo


ตัวช่วยสำหรับข้อมูลการเริ่มต้นโมดูลทดสอบ

สรุป

เขตข้อมูล

public IInvocationContext mModuleContext

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

TestModuleStartedEventInfo ( IInvocationContext moduleContext)
TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

วิธีการสาธารณะ

String toString ()

เขตข้อมูล

mModuleContext

public IInvocationContext mModuleContext

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

TestModuleStartedEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (IInvocationContext moduleContext)

พารามิเตอร์
moduleContext IInvocationContext

TestModuleStartedEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

พารามิเตอร์
jsonObject JSONObject

ขว้าง
JSONException

วิธีการสาธารณะ

toString

public String toString ()

การส่งคืน
String