SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo


Trợ giúp cho thông tin bắt đầu mô-đun thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public IInvocationContext mModuleContext

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestModuleStartedEventInfo ( IInvocationContext moduleContext)
TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công cộng

String toString ()

Lĩnh vực

mModuleContext

public IInvocationContext mModuleContext

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestModuleStartedEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (IInvocationContext moduleContext)

Thông số
moduleContext IInvocationContext

TestModuleStartedEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công cộng

toString

public String toString ()

Trả lại
String