SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo


Người trợ giúp về thông tin testRunEnded.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mRunMetrics

public Long mTime

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestRunEndedEventInfo (Long time, runMetrics) TestRunEndedEventInfo (Long time, runMetrics)
TestRunEndedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mRunMetrics

public  mRunMetrics

mThời gian

public Long mTime

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestRunEndedSự kiệnThông tin

public TestRunEndedEventInfo (Long time, 
                 runMetrics)

Thông số
time Long

runMetrics

TestRunEndedSự kiệnThông tin

public TestRunEndedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Trả lại
String