با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo
extends SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo


راهنما برای تست اطلاعات شروع شده

خلاصه

زمینه های

public Long mStartTime

سازندگان عمومی

TestStartedEventInfo (String className, String testName, Long startTime)
TestStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

روشهای محافظت شده

JSONObject getNewJson ()

زمینه های

mStartTime

public Long mStartTime

سازندگان عمومی

TestStartedEventInfo

public TestStartedEventInfo (String className, 
        String testName, 
        Long startTime)

مولفه های
className String

testName String

startTime Long

TestStartedEventInfo

public TestStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

مولفه های
jsonObject JSONObject

پرتاب می کند
JSONException

روشهای محافظت شده

getNewJson

protected JSONObject getNewJson ()

برمی گردد
JSONObject