SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo
extends SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo


Người trợ giúp về thông tin testStarted

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public Long mStartTime

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestStartedEventInfo (String className, String testName, Long startTime)
TestStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp được bảo vệ

JSONObject getNewJson ()

Lĩnh vực

mStartTime

public Long mStartTime

Nhà thầu xây dựng công cộng

Kiểm tra đã bắt đầuThông tin sự kiện

public TestStartedEventInfo (String className, 
        String testName, 
        Long startTime)

Thông số
className String

testName String

startTime Long

Kiểm tra đã bắt đầuThông tin sự kiện

public TestStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp được bảo vệ

getNewJson

protected JSONObject getNewJson ()

Trả lại
JSONObject