با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

SubprocessTestResultsParser.StatusKeys

public static class SubprocessTestResultsParser.StatusKeys
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.SubprocessTestResultsParser.StatusKeys


Relevant test status keys.

Summary

Fields

public static final String INVOCATION_ENDED

public static final String INVOCATION_FAILED

public static final String INVOCATION_STARTED

public static final String LOG_ASSOCIATION

public static final String TEST_ASSUMPTION_FAILURE

public static final String TEST_ENDED

public static final String TEST_FAILED

public static final String TEST_IGNORED

public static final String TEST_LOG

public static final String TEST_MODULE_ENDED

public static final String TEST_MODULE_STARTED

public static final String TEST_RUN_ENDED

public static final String TEST_RUN_FAILED

public static final String TEST_RUN_STARTED

public static final String TEST_STARTED

Public constructors

StatusKeys()

Fields

INVOCATION_ENDED

public static final String INVOCATION_ENDED

INVOCATION_FAILED

public static final String INVOCATION_FAILED

INVOCATION_STARTED

public static final String INVOCATION_STARTED

LOG_ASSOCIATION

public static final String LOG_ASSOCIATION

TEST_ASSUMPTION_FAILURE

public static final String TEST_ASSUMPTION_FAILURE

TEST_ENDED

public static final String TEST_ENDED

TEST_FAILED

public static final String TEST_FAILED

TEST_IGNORED

public static final String TEST_IGNORED

TEST_LOG

public static final String TEST_LOG

TEST_MODULE_ENDED

public static final String TEST_MODULE_ENDED

TEST_MODULE_STARTED

public static final String TEST_MODULE_STARTED

TEST_RUN_ENDED

public static final String TEST_RUN_ENDED

TEST_RUN_FAILED

public static final String TEST_RUN_FAILED

TEST_RUN_STARTED

public static final String TEST_RUN_STARTED

TEST_STARTED

public static final String TEST_STARTED

Public constructors

StatusKeys

public StatusKeys ()