SubprocessTestResultsParser.StatusKeys

public static class SubprocessTestResultsParser.StatusKeys
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessTestResultsParser.StatusKeys


Các phím trạng thái kiểm tra có liên quan.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String INVOCATION_ENDED

public static final String INVOCATION_FAILED

public static final String INVOCATION_STARTED

public static final String LOG_ASSOCIATION

public static final String TEST_ASSUMPTION_FAILURE

public static final String TEST_ENDED

public static final String TEST_FAILED

public static final String TEST_IGNORED

public static final String TEST_LOG

public static final String TEST_MODULE_ENDED

public static final String TEST_MODULE_STARTED

public static final String TEST_RUN_ENDED

public static final String TEST_RUN_FAILED

public static final String TEST_RUN_STARTED

public static final String TEST_SKIPPED

public static final String TEST_STARTED

Nhà thầu xây dựng công cộng

StatusKeys ()

Lĩnh vực

INVOCATION_ENDED

public static final String INVOCATION_ENDED

INVOCATION_FAILED

public static final String INVOCATION_FAILED

INVOCATION_STARTED

public static final String INVOCATION_STARTED

LOG_ASSOCIATION

public static final String LOG_ASSOCIATION

TEST_ASSUMPTION_FAILURE

public static final String TEST_ASSUMPTION_FAILURE

TEST_ENDED

public static final String TEST_ENDED

THỬ NGHIỆM THẤT BẠI

public static final String TEST_FAILED

TEST_IGNORED

public static final String TEST_IGNORED

TEST_LOG

public static final String TEST_LOG

TEST_MODULE_ENDED

public static final String TEST_MODULE_ENDED

TEST_MODULE_STARTED

public static final String TEST_MODULE_STARTED

TEST_RUN_ENDED

public static final String TEST_RUN_ENDED

TEST_RUN_FAILED

public static final String TEST_RUN_FAILED

TEST_RUN_STARTED

public static final String TEST_RUN_STARTED

TEST_SKIPPED

public static final String TEST_SKIPPED

TEST_STARTED

public static final String TEST_STARTED

Nhà thầu xây dựng công cộng

Phím trạng thái

public StatusKeys ()