با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

SystemUtil.EnvVariable

public static final enum SystemUtil.EnvVariable
extends Enum< SystemUtil.EnvVariable >

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.SystemUtil.EnvVariable >
com.android.tradefed.util.SystemUtil.EnvVariable


خلاصه

مقادیر Enum

SystemUtil.EnvVariable ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

SystemUtil.EnvVariable ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

روشهای عمومی

static SystemUtil.EnvVariable valueOf (String name)
static final EnvVariable[] values ()

مقادیر Enum

ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

public static final SystemUtil.EnvVariable ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

public static final SystemUtil.EnvVariable ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

روشهای عمومی

ارزش

public static SystemUtil.EnvVariable valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
SystemUtil.EnvVariable

ارزش های

public static final EnvVariable[] values ()

برمی گردد
EnvVariable[]