ตัวสร้างตาราง

public class TableBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TableBuilder


คลาสตัวช่วยเพื่อแสดงเมทริกซ์ขององค์ประกอบสตริงในตาราง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

TableBuilder (int numColumns)

สร้าง TableBuilder ด้วยจำนวนคอลัมน์ที่ระบุ

วิธีการสาธารณะ

TableBuilder addBlankLineSeparator ()

เพิ่มตัวคั่นแถว เช่น | | (ช่องว่างระหว่างสองท่อ)

TableBuilder addDoubleLineSeparator ()

เพิ่มตัวคั่นแถว เช่น +============================================ ==+

TableBuilder addLine (String[] line)

เพิ่มบรรทัด

TableBuilder addLine (String line)

เพิ่มหนึ่งบรรทัดยาว

TableBuilder addSeparator (char end, char pipe)

เพิ่มตัวคั่นแถวแบบกำหนดเอง

TableBuilder addSingleLineSeparator ()

เพิ่มตัวคั่นแถว เช่น +---------------------------------------------- --+

TableBuilder addTitle (String title)

เพิ่มชื่อให้กับตารางนี้

String build ()

สร้างตารางและส่งกลับเป็นสตริง

TableBuilder setOffset (int offset)

ตั้งค่าจำนวนพื้นที่สีขาวทางด้านซ้ายของทั้งตาราง

TableBuilder setPadding (int padding)

ตั้งค่าจำนวนช่องว่างก่อนและหลังองค์ประกอบแต่ละคอลัมน์

ผู้สร้างสาธารณะ

ตัวสร้างตาราง

public TableBuilder (int numColumns)

สร้าง TableBuilder ด้วยจำนวนคอลัมน์ที่ระบุ

พารามิเตอร์
numColumns int : จำนวนคอลัมน์ในตารางนี้

วิธีการสาธารณะ

addBlankLineSeparator

public TableBuilder addBlankLineSeparator ()

เพิ่มตัวคั่นแถว เช่น | | (ช่องว่างระหว่างสองท่อ)

ส่งคืน
TableBuilder นี้

เพิ่ม DoubleLineSeparator

public TableBuilder addDoubleLineSeparator ()

เพิ่มตัวคั่นแถว เช่น +============================================ ==+

ส่งคืน
TableBuilder นี้

แอดไลน์

public TableBuilder addLine (String[] line)

เพิ่มบรรทัด จำนวนคอลัมน์ในบรรทัดต้องเท่ากับจำนวนคอลัมน์ที่ระบุในตัวสร้าง

พารามิเตอร์
line String : เส้น

ส่งคืน
TableBuilder นี้

พ่น
IllegalArgumentException เมื่อจำนวนคอลัมน์ในบรรทัดไม่ตรงกับจำนวนคอลัมน์ที่ระบุในตัวสร้าง

แอดไลน์

public TableBuilder addLine (String line)

เพิ่มหนึ่งบรรทัดยาว TableBuilder จะรวมไว้หากยาวเกินไป ดูตัวอย่างด้านบน

พารามิเตอร์
line String : เส้น

ส่งคืน
TableBuilder นี้

เพิ่มคั่น

public TableBuilder addSeparator (char end, 
                char pipe)

เพิ่มตัวคั่นแถวแบบกำหนดเอง

พารามิเตอร์
end char : อักขระสองตัวท้าย

pipe char : อักขระที่เชื่อมต่อปลายทั้งสอง

ส่งคืน
TableBuilder นี้

เพิ่ม SingleLineSeparator

public TableBuilder addSingleLineSeparator ()

เพิ่มตัวคั่นแถว เช่น +---------------------------------------------- --+

ส่งคืน
TableBuilder นี้

เพิ่มหัวข้อ

public TableBuilder addTitle (String title)

เพิ่มชื่อให้กับตารางนี้ ตัวอย่าง: +======================TITLE==========================

พารามิเตอร์
title String : หัวเรื่อง

ส่งคืน
TableBuilder นี้

สร้าง

public String build ()

สร้างตารางและส่งกลับเป็นสตริง

ส่งคืน
String ตารางในรูปแบบสตริง

setOffset

public TableBuilder setOffset (int offset)

ตั้งค่าจำนวนพื้นที่สีขาวทางด้านซ้ายของทั้งตาราง

พารามิเตอร์
offset int : จำนวนช่องว่าง

ส่งคืน
TableBuilder นี้

setPadding

public TableBuilder setPadding (int padding)

ตั้งค่าจำนวนช่องว่างก่อนและหลังองค์ประกอบแต่ละคอลัมน์

พารามิเตอร์
padding int : จำนวนช่องว่าง

ส่งคืน
TableBuilder นี้