Trình định dạng bảng

public class TableFormatter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TableFormatter


Lớp trình trợ giúp hiển thị ma trận các phần tử Chuỗi để mỗi cột phần tử được xếp hàng

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TableFormatter ()

Phương pháp công cộng

void displayTable ( table, PrintWriter writer) displayTable ( table, PrintWriter writer)

Hiển thị các phần tử Chuỗi đã cho dưới dạng bảng có các cột được căn chỉnh.

TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

Đặt số lượng ký tự khoảng trắng giữa mỗi cột.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình định dạng bảng

public TableFormatter ()

Phương pháp công cộng

bảng hiển thị

public void displayTable ( table, 
                PrintWriter writer)

Hiển thị các phần tử Chuỗi đã cho dưới dạng bảng có các cột được căn chỉnh.

Thông số
table : một ma trận gồm các phần tử Chuỗi. Các hàng có thể có độ dài khác nhau

writer PrintWriter : ERROR(/PrintWriter) để kết xuất đầu ra sang

setColumnSpacing

public TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

Đặt số lượng ký tự khoảng trắng giữa mỗi cột.

Thông số
spacing int : số ký tự khoảng trắng

Trả lại
TableFormatter TableFormatter